Ekofond SPP, n.o.

je nová nezisková organizácia, ktorá je pokračovateľom neinvestičného fondu EkoFond, n.f.. Tento bol zriadený SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti energetickej efektívnosti. Od svojho vzniku finančne podporil množstvo projektov efektívneho využívania energií, ochrany životného prostredia a aktivít spojených s osvetou v týchto oblastiach. Podpora fondu bola zameraná na nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou boli najmä subjekty financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne a humanitárne organizácie či občianske združenia.

Ekofond SPP, n.o. ako priamy pokračovateľ fondu bude napĺňať jeho poslanie a víziu a naďalej bude spoľahlivým a profesionálnym partnerom pre všetkých, ktorí sa rozhodli ísť cestou energetickej efektívnosti a chcú prispieť k vytvoreniu podmienok pre udržateľný rozvoj spoločnosti.Účelom neziskovej organizácie je poskytovanie

všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt;

služieb v oblasti výskumu, vývoja, vedecko-technických služieb a informačných služieb;

ďalších všeobecne prospešných služieb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva a služieb s cieľom zvýšenia vedomostnej úrovne obyvateľstva o zdravom životnom štýle, venovanie pozornosti ochrane zdravia a prevencii voči ochoreniam, významu ochrany životného prostredia na zdravie obyvateľstva.